Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz činností byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... rní ochraně podle toho, jaké činnosti z hlediska požárního nebezpečí provozují. Základní povinnosti při provozování činností: obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky ...

 

2) Požární prevence

... í cvičného požárního poplachu vypracování dokumentace PO včetně jejího spravování: - začlenění do kategorie činností - stanovení organizace zabezpečení požární ochrany - posouzení požárního nebezpečí - požární řád - požární ...

 

3) Povinnosti podnikatele v požární ochraně

... sah povinností, které musí podnikatelé podle zákona o požární ochraně plnit . Máte provedeno zařazení provozovaných činností do příslušných kategorií podle úrovně požárního nebezpečí? Znáte své povinnosti vyplývající Vám ze zákona o ...

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... i uložené jinak tímto zákonem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám.   § 4 Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí (1) Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do kategorií ...

 

5) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... vztahu 3) k jejím provozovatelům, nejsou vlastníky objektů, v nichž jsou činnosti provozovány ani provozovateli těchto činností, m)       požárem - každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám ...

 

6) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... tele mohou zdržovat na staveništi,m) zajištění spolupráce s jinými osobami,n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších ...

 

7) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

, upravuje antidiskriminační zákon. (3) Za diskriminaci se nepovažuje rozdílné zacházení, pokud z povahy pracovních činností vyplývá, že toto rozdílné zacházení je podstatným požadavkem nezbytným pro výkon práce; účel sledovaný takovou výjimkou ...

 

8) Nařízení vlády 201/2010

... č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských ...

 

9) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

91/2010 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv     Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č ...

 

10) Rozdělení činností do kategorií dle úrovně požárního nebezpečí

Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně rozděluje činnosti podle úrovně požárního nebezpečí do tří následujících kategorií: činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím činnosti s vysokým požárním ...


tel: 728 826 001