Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz (dále byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... sti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") podle § 101 písm. a) stanoví k provedení § 6b, § 11 odst. 8, § 15 odst. 2, § 16 odst. 4, § 17 odst ...

 

2) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

  § 1   Podmínky požární bezpečnosti   (1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen "spalinová cesta") a spotřebiče paliv nedocházelo ke vzniku požáru. (2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se ...

 

3) Nařízení vlády 201/2010

... ů4) v elektronické nebo listinné podobě. Evidence obsahuje tyto údaje:   a) jméno, popřípadě jména, a příjmení (dále jen "jméno") úrazem postiženého zaměstnance5), b) datum a hodinu úrazu, c) místo, kde k úrazu došlo, d) ...

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... né státní orgány a právnické osoby, jakož i fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (dále jen "podnikající fyzické osoby") zabezpečují plnění povinností vyplývajících pro ně z tohoto zákona, předpisů vydaných ...

 

5) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... áci podle odstavce 4 se považují také případy, kdy zaměstnavatel na základě povolení podle zvláštního právního předpisu (dále jen "agentura práce") dočasně přiděluje svého zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli na základě ujednání v ...

 

6) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... prostředků nebo poskytování ochranných nápojů. (2) Při práci s vědomým záměrem vykonávat činnosti spojené s vystavením (dále jen "expozice") biologickým činitelům skupin druhé až čtvrté uvedeným ve zvláštním právním předpisu4) nebo překročí-li . ...


tel: 728 826 001