Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz každý byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb.:   § 1   Podmínky požární bezpečnosti   (1) každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen "spalinová cesta") a spotřebiče paliv nedocházelo ke ...

 

2) Krizová komunikace

... ikací, volejte na telefonní číslo 728 380 401 případně 728 826 001. Jsme připraveni vám pomoci po celých 24 hodin každý den včetně sobot, nedělí i svátků!  

 

3) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... átní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany.   (2) každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při ...

 

4) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... u požáru, bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají. nevypalovat ...

 

5) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ními podle odstavce 1 nebo 2, popřípadě nelze-li toto prokázat, se zabezpečují a instalují alespoň   a)        na každých započatých 200 m 2 půdorysné plochy podlaží objektu přenosné hasicí přístroje obsahující hasivo s celkovou hasicí ...

 

6) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti (§ 20). (2) Zkouška z odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let. (3) Při uznávání odborné kvalifikace, kterou fyzická osoba získala v jiném členském státě Evropské unie, jiném ...

 

7) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... i týmiž účastníky je možné sjednat celkem na dobu nejvýše 2 let ode dne vzniku tohoto pracovního poměru; to platí i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou sjednaný v uvedené době mezi týmiž účastníky. Jestliže od skončení předchozího ...


tel: 728 826 001