Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz fyzické byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... osob § 2 Obecná ustanovení (1) Ministerstva a jiné státní orgány a právnické osoby, jakož i fyzické osoby vykonávající podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (dále jen "podnikající fyzické osoby") ...

 

2) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

... ě vypracování osnov školení, zpracování pracovních postupů s ohledem na minimalizaci bezpečnostních rizik pravidelné fyzické kontroly pracovišť zavedení systému evidence pracovních úrazů asistence při šetření příčin pracovních úrazů ...

 

3) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... odborně způsobilé osoby:   IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:   Název a sídlo právnické/podnikající fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola anebo čištění ...

 

4) Nařízení vlády 201/2010

... blast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci10), c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti11), a trvá-li ...

 

5) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... rávnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (dále jen "podnikající fyzické osoby") věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními vyplývá z požárně bezpečnostního ...

 

6) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

II   ÚČASTNÍCI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ   Díl 1 Zaměstnanec   § 6 (1) Způsobilost fyzické osoby jako zaměstnance mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti, jakož i způsobilost vlastními právními úkony ...

 

7) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... ilé osoby, zaměstnavatel určí, kdo bude provádět koordinaci jejich činnosti. § 10 (1) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby je a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou13),b) odborná praxe v délce alespoň 3 let nebo v délce ...


tel: 728 826 001