Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz který byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

309/2006 Sb.ZÁKONze dne 23. května 2006,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazícha o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávnívztahy ...

 

2) Nařízení vlády 201/2010

008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., a k provedení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ...

 

3) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... ta příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, pravidelně kontrolovat ...

 

4) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit. Odchýlení od ustanovení uvedených v § 363 odst. 1, kterými se zapracovávají předpisy Evropských společenství, není možné, to však neplatí, jestliže jde o odchýlení ve prospěch . ...

 

5) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... čištění spalinové cesty se provede před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu. (3) U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s ...

 

6) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... celkovým množstvím možných náplní převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku, c)         u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové ...

 

7) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

  (9) Osoba, která provádí kontrolu, údržbu nebo opravu, vyřadí z používání hasicí přístroj   a)        vadný, který nelze předepsaným způsobem opravit, nebo b)        ten, u něhož nelze bezpečně zjistit výrobní číslo a rok výroby, nebo ...


tel: 728 826 001