Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz ních byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

... systému BOZP (organizace, dokumentace, povinnosti, odpovědnost, systém kontroly, atp.) zpracování a hodnocení pracovních rizik včetně návrhů opatření na jejich snížení nebo vyloučení zavedení systému stanovení, poskytování a evidence ...

 

2) Požární prevence

... niha provedení školení o PO pro zaměstnance a vedoucí zaměstnance provedení odborné prípravy členů preventivních požárních hlídek provedení preventivních požárních prohlídek dle zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně ...

 

3) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů,1i) lze instalovat a používat pouze ...

 

4) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

Sb.ZÁKONze dne 23. května 2006,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazícha o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávnívztahy (zákon o ...

 

5) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a ...

 

6) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí   a)        požární bezpečností - souhrn organizačních, územně technických, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně ...

 

7) Požární ochrana a požární bezpečnost

... tí, že investice do prevence je výrazně levnější než náklady na likvidaci následků požárů, havárií a odškodňování pracovních úrazů. Kontrolní činnost příslušníků HZS je prováděna na základě § 31 odst.1 písm. a), g) a h) zákona č. 133/1985 Sb ...

 

8) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... iky: ČÁST PRVNÍ   VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ   HLAVA I   PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ   § 1 Tento zákon a)        upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi ...

 

9) Nařízení vlády 201/2010

... ovedení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ...

 

10) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

) Vypalování komína oznamuje majitel stavby místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení této činnosti.   § 8   Zrušovací ustanovení   Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění ...


tel: 728 826 001