Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz opatření byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Požární prevence

... í ochrany (organizace, dokumentace, povinnosti, odpovědnost, kontrola) vyhodnocení požárního rizika včetně návrhů na opatření k jeho snížení nebo vyloučení přípravu a provedení cvičného požárního poplachu vypracování dokumentace PO ...

 

2) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

, dokumentace, povinnosti, odpovědnost, systém kontroly, atp.) zpracování a hodnocení pracovních rizik včetně návrhů opatření na jejich snížení nebo vyloučení zavedení systému stanovení, poskytování a evidence osobních ochranných pracovních ...

 

3) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ky se rozumí   a)        požární bezpečností - souhrn organizačních, územně technických, stavebních a technických opatření k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem, k ochraně osob, zvířat a majetku v případě vzniku požáru ...

 

4) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... ztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření, poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení ...

 

5) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... idence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví ...

 

6) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... ace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření, g)        poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení ...

 

7) Nařízení vlády 201/2010

______________________________________________   1) Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č . ...

 

8) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... n práce; účel sledovaný takovou výjimkou musí být oprávněný a požadavek přiměřený. Za diskriminaci se rovněž nepovažují opatření, jejichž účelem je odůvodněno předcházení nebo vyrovnání nevýhod, které vyplývají z příslušnosti fyzické osoby ke ...


tel: 728 826 001