Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz příslušnému byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... né k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru, bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují ...

 

2) Nařízení vlády 201/2010

... o 1 roku zemřel.   § 4   (1) Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu   a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl ...

 

3) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... eně oznámí tuto skutečnost písemnou cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního ...

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... né k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru, h)        bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje1j) každý požár vzniklý při činnostech, které provozují ...

 

5) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... en doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště23) nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v ...

 

6) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... í pracovního poměru se zaměstnancem, který je osobou se zdravotním postižením, je zaměstnavatel povinen písemně oznámit příslušnému úřadu práce. Díl 2 Dohoda   § 49 (1) Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na . ...


tel: 728 826 001