Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz plnění byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Nabídka požární prevence a BOZP

V oblasti požární ochrany zajistíme plnění všech povinností Vám daných zákonem č.133/1985 Sb. o požární ochraně a navazujících vyhlášek a norem včetně dodání věcných prostředků PO. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistíme plnění ...

 

2) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ředky používané při činnosti jednotky požární ochrany při záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při plnění úkolů civilní ochrany, popřípadě při činnosti požární hlídky, d)        požárně bezpečnostním zařízením - systémy, ...

 

3) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... í ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady, umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se ...

 

4) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... osoby vykonávající podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů (dále jen "podnikající fyzické osoby") zabezpečují plnění povinností vyplývajících pro ně z tohoto zákona, předpisů vydaných na jeho základě nebo z jiných předpisů upravujících ...

 

5) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... li diskriminace zaměstnanců, c)         musí dodržovat zásadu poskytování stejné mzdy nebo platu a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, popřípadě odměny za stejnou práci a za práci stejné hodnoty, d)        musí poskytovat . ...

 

6) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... o střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby, e) posouzením jejího stavebně technického stavu.   (3) Splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle zákona o ochraně ovzduší2) a ve lhůtách jím stanovených se považuje za ...

 

7) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... ářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,g) splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,h) určení a úprava ploch pro uskladnění, ...

 

8) Nařízení vlády 201/2010

... znění pozdějších předpisů. 14) § 45 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 15) § 105 odst. 3 zákoníku práce.   Příloha č. 1 k nařízení vlády č. ...


tel: 728 826 001