Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz popřípadě byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ednotky požární ochrany při záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při plnění úkolů civilní ochrany, popřípadě při činnosti požární hlídky, d)        požárně bezpečnostním zařízením - systémy, technická zařízení a výrobky ...

 

2) Nařízení vlády 201/2010

... denci o úrazech v knize úrazů4) v elektronické nebo listinné podobě. Evidence obsahuje tyto údaje:   a) jméno, popřípadě jména, a příjmení (dále jen "jméno") úrazem postiženého zaměstnance5), b) datum a hodinu úrazu, c) ...

 

3) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... uvou a za podmínek stanovených tímto zákonem též vnitřním předpisem. (3) Odchylná úprava práv týkající se mzdových, popřípadě platových práv a ostatních práv v pracovněprávních vztazích (§ 307) nemůže být nižší nebo vyšší, než je právo, ...

 

4) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... t územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Další povinnosti při provozování činností se zvýšeným nebo vysokým požárním ...

 

5) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... ající fyzická osoba provede čištění spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomocí, učiní o tom záznam do požární knihy4), popřípadě jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly. (2) O revizi ...

 

6) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... vinen neprodleně informovat zaměstnance. Není-li možné ochranu zdraví zaměstnance zajistit opatřeními podle odstavce 1, popřípadě opatřeními podle zvláštního právního předpisu, je zaměstnavatel povinen zdroj rizikového faktoru vyřadit z provozu ...

 

7) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... známit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, 1j) který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena. 1k)   ...


tel: 728 826 001