Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz poskytování byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... osti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazícha o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávnívztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ...

 

2) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

... ání a hodnocení pracovních rizik včetně návrhů opatření na jejich snížení nebo vyloučení zavedení systému stanovení, poskytování a evidence osobních ochranných pracovních prostředků vypracování dokumentace BOZP zavedení systému výchovy ...

 

3) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

(1) Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, ...

 

4) Nařízení vlády 201/2010

... sti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve ...

 

5) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... rovné zacházení se zaměstnanci a dodržovat zákaz jakékoli diskriminace zaměstnanců, c)         musí dodržovat zásadu poskytování stejné mzdy nebo platu a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, popřípadě odměny za stejnou práci a ...

 

6) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... hrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. § 30).   ODDÍL ČTVRTÝ Postup při poskytování výrobků a vzorků k  provedení požárně technické expertizy [K § 6b písm. g) zákona] § 14 ...


tel: 728 826 001