Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz práv byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

2006 Sb.ZÁKONze dne 23. května 2006,kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazícha o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávnívztahy (zákon ...

 

2) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ...

 

3) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... publiky: ČÁST PRVNÍ   VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ   HLAVA I   PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ   § 1 Tento zákon a)        upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi ...

 

4) Nařízení vlády 201/2010

... k provedení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ...

 

5) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... ných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů,1i) lze instalovat a používat pouze schválené druhy, vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro ...

 

6) Požární ochrana a požární bezpečnost

... požární dozor formou kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontroly se provádí u právnických osob, podnikajících fyzických osob a ve stanovených případech i u fyzických osob.

 

7) Požární prevence

... lídek dle zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně vypracování požárně bezpečnostního řešení vypracování požární zprávy projednání věcí požární ochrany u HZS ČR a stavebního úřadu stavební dozor v oblasti požární ochrany ...

 

8) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... spalinové cesty   (1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1).   (2) Kontrola spalinové cesty se provádí   a) posouzením bezpečného umístění . ...

 

9) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ní ochrany a požárně bezpečnostních zařízení - požární technika, pro kterou jsou stanoveny technické podmínky zvláštním právním předpisem, 1) věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, na jejichž projektování, instalaci, ...

 

10) Pozor změna v ohlašování úrazů.

Novelizace NV 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Došlo ke změnám v oznamování úrazů a zasílání záznamů o úrazu. Upravte proto interní předpisy k úrazům.

 

11) Krizová komunikace

Krizové komunikace je účinný nástroj pro zajištění dobrého jména firmy v krizových situacích. Cílem je krizi odvrátit a snížit její negativní dopad na zisk nebo reputaci firmy. Objeví-li se problém ohrožující zájmy vaší firmy, je třeba postupovat ...

 

12) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistíme: audit stavu systému BOZP (organizace, dokumentace, povinnosti, odpovědnost, systém kontroly, atp.) zpracování a hodnocení pracovních rizik včetně návrhů opatření na jejich ...


tel: 728 826 001