Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz státní byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Požární ochrana a požární bezpečnost

... pozdějších předpisů) v návaznosti na § 45 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. V této oblasti je vykonáván státní požární dozor formou kontroly dodržování povinností ...

 

2) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen "ministerstvo") . ...

 

3) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... tanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany.   (2) ...

 

4) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... dí tímto zákonem, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak 3) . (4) Na pracovněprávní vztahy justičních čekatelů, státních zástupců, právních čekatelů a na zaměstnance vykonávající ve správních úřadech státní správu jako službu, kterou ...

 

5) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... rní ochrany dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady, umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované ...

 

6) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... vbu příslušnému stavebnímu úřadu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu státního požárního dozoru.   § 7   Vypalování komína   (1) Vypalování komína je odstraňování pevných ...

 

7) Nařízení vlády 201/2010

... ráci. 6) § 105 odst. 3 zákoníku práce. § 6 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb. 7) § 42 zákoníku práce. 8) § 13 ...

 

8) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... ákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., § 5 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., § 17 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ...

 

9) Požární prevence

V oblasti požární ochrany zajistíme : audit stavu systému zabezpečení požární ochrany (organizace, dokumentace, povinnosti, odpovědnost, kontrola) vyhodnocení požárního rizika včetně návrhů na opatření k jeho snížení nebo vyloučení ...


tel: 728 826 001