Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz stanovených byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů,1i) lze instalovat a používat pouze schválené druhy, vytvářet ...

 

2) Požární ochrana a požární bezpečnost

... u státního požárního dozoru. V této oblasti je vykonáván státní požární dozor formou kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontroly se provádí u právnických osob, podnikajících fyzických osob a ve ...

 

3) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi shledány závady. (3) Toto ...

 

4) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... prospěch zaměstnance. (2) K odchylné úpravě práv nebo povinností podle odstavce 1 může dojít smlouvou a za podmínek stanovených tímto zákonem též vnitřním předpisem. (3) Odchylná úprava práv týkající se mzdových, popřípadě platových práv ...

 

5) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... poškození zdraví,q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. (3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ...

 

6) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... tavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů,1i) lze instalovat a používat pouze schválené druhy, b)        vytvářet ...

 

7) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... zuje dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách provedených podle podmínek stanovených touto vyhláškou. U vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, a stanoví-li tak průvodní dokumentace výrobce, i ...


tel: 728 826 001