Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz uvedených byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Požární ochrana

  V oblasti požární prevence i represe jsme držiteli niže uvedených certifikátů a osvědčení vydaných domácími i zahraničními organizacemi a institucemi.  

 

2) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... výslovně nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit. Odchýlení od ustanovení uvedených v § 363 odst. 1, kterými se zapracovávají předpisy Evropských společenství, není možné, to však neplatí, jestliže ...

 

3) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... avení,d) únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále volné,e) v prostorách uvedených v písmenech a) až d) byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění,f) pracoviště byla vybavena v rozsahu ...

 

4) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; kontrola ...

 

5) Nařízení vlády 201/2010

... elem odeslán záznam o úrazu podle § 6 a 7 a následně se zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance záznam o úrazu _ hlášení změn.   (2) Záznam o ...

 

6) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... umentaci výrobce.   (2) Osoba, která provedla montáž požárně bezpečnostního zařízení, potvrzuje splnění požadavků uvedených v odstavci 1 písemně.   § 7 Provoz, kontroly, údržba a opravy požárně bezpečnostních zařízení ...

 

7) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... do zápisu; písemné vyhotovení tohoto rozhodnutí je nutno doručit neprodleně.   (4) Proti rozhodnutí o opatřeních uvedených v odstavcích 1 a 2 je možno podat odvolání do tří dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. ...


tel: 728 826 001