Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz včetně byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Nabídka požární prevence a BOZP

... y zajistíme plnění všech povinností Vám daných zákonem č.133/1985 Sb. o požární ochraně a navazujících vyhlášek a norem včetně dodání věcných prostředků PO. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistíme plnění povinností ...

 

2) Požární prevence

... abezpečení požární ochrany (organizace, dokumentace, povinnosti, odpovědnost, kontrola) vyhodnocení požárního rizika včetně návrhů na opatření k jeho snížení nebo vyloučení přípravu a provedení cvičného požárního poplachu vypracování ...

 

3) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ZP (organizace, dokumentace, povinnosti, odpovědnost, systém kontroly, atp.) zpracování a hodnocení pracovních rizik včetně návrhů opatření na jejich snížení nebo vyloučení zavedení systému stanovení, poskytování a evidence osobních ochranných ...

 

4) Krizová komunikace

... ejte na telefonní číslo 728 380 401 případně 728 826 001. Jsme připraveni vám pomoci po celých 24 hodin každý den včetně sobot, nedělí i svátků!  

 

5) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... tě a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, pravidelně ...

 

6) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... avování zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení,d) únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále volné,e) v prostorách uvedených v písmenech a) až d) byla zajištěna pravidelná údržba ...

 

7) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... inictví1); čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. (2) Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na ...

 

8) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... ěrňování pohybu kouře při požáru (např. zařízení pro odvod kouře a tepla, zařízení přetlakové ventilace, kouřová klapka včetně ovládacího mechanismu, kouřotěsné dveře, zařízení přirozeného odvětrání kouře), d)        zařízení pro únik osob ...

 

9) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... coviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení, e)        pravidelně ...

 

10) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

§ 15   Odborové organizace (1) Odborové organizace jsou oprávněny vystupovat v pracovněprávních vztazích, včetně kolektivního vyjednávání podle tohoto zákona, za podmínek stanovených zákonem nebo sjednaných v kolektivní smlouvě. ...

 

11) Nařízení vlády 201/2010

... patné nebo nedostatečné vyhodnocení rizika pro závady na pracovišti pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně osobních ochranných pracovních prostředků pro porušení předpisů vztahujících se k práci nebo pokynů zaměstnavatele ...


tel: 728 826 001