Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz zákona byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... mínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv     Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., ...

 

2) Nařízení vlády 201/2010

... u evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu   Účinnost od 1. 1. 2011!   Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., ...

 

3) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... terstvo") podle § 101 písm. a) stanoví k provedení § 6b, § 11 odst. 8, § 15 odst. 2, § 16 odst. 4, § 17 odst. 5 a § 31a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., ...

 

4) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

Podnikatelé musí plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně podle toho, jaké činnosti z hlediska požárního nebezpečí provozují. Základní povinnosti při provozování činností: obstarávat a ...

 

5) Nabídka požární prevence a BOZP

... prostředků PO. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistíme plnění povinností vyplývajících pro Vás ze zákona č.262/2006 Sb. zákoník práce, zákona č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při ...

 

6) Požární ochrana a požární bezpečnost

... škodňování pracovních úrazů. Kontrolní činnost příslušníků HZS je prováděna na základě § 31 odst.1 písm. a), g) a h) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (ve znění pozdějších předpisů) v návaznosti na § 45 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o . ...

 

7) Povinnosti podnikatele v požární ochraně

... vozované činnosti patří. To je základní kriterium, od kterého se odvíjí rozsah povinností, které musí podnikatelé podle zákona o požární ochraně plnit . Máte provedeno zařazení provozovaných činností do příslušných kategorií podle úrovně ...

 

8) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

09 Sb.   Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:   § 1 Úvodní ustanovení (1) Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při ...

 

9) Požární prevence

... e provedení odborné prípravy členů preventivních požárních hlídek provedení preventivních požárních prohlídek dle zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně vypracování požárně bezpečnostního řešení vypracování požární zprávy ...

 

10) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... le písmene a). § 2 (1) Práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od tohoto zákona, jestliže to tento zákon výslovně nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit ...

 

11) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

... é unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci, se postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace14). Uznávacím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Před zahájením dočasného ...


tel: 728 826 001