Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /var/www/vhosts/pozarni-expert.cz/httpdocs/cms/Functions.class.php on line 161
| Požární-expert

Vyhledávání


Pro hledaný výraz zařízení byly nalezeny tyto stránky:

 

 

1) Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci

... byvatelstva při plnění úkolů civilní ochrany, popřípadě při činnosti požární hlídky, d)        požárně bezpečnostním zařízením - systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární bezpečnost stavby nebo jiného zařízení, ...

 

2) Povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně

... ezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené . ...

 

3) Zákon 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších podmínek BOZP

I PRÁCIV PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH HLAVA I POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍA PRACOVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍPOSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY § 1 Úvodní ustanovení Tento zákon zapracovává příslušné ...

 

4) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

... zkoušky na alkohol, atp.) a dokumentů (kniha úrazů, smlouva se závodním lékařem, atp.) zajištění revizí vyhrazených zařízení (elektrických, tlakových, zdihacích a plynových) a vedení evidence o jejich provedení

 

5) Požární prevence

... vání dle vyhlášky č.87/200 Sb. účast při vyšetřování příčin vzniku požáru zajištění revizí požárně bezpečnostních zařízení dodání a instalaci přenosných a pojízdných hasicích přístrojů včetně jejich pravidelných kontrol a revizí ...

 

6) Nařízení vlády 201/2010

... ospitalizace předpokládat, d) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu12), jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu13) ...

 

7) Zákon 133/1985Sb. o požární ochraně

... c)         u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 ...

 

8) Nařízení vlády 91/2010 Sb.

... u dokumentaci a popíše se skutečné provedení Odsávací el. ventilátory, digestoře - ověření, zda nejsou nainstalována zařízení, která by mohla negativně ovlivnit požární bezpečnost a provozuschopnost komína, zejména obrácením komínového tahu ...

 

9) Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce

... a jinou práci, a)        pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, ...

 

10) Pozor změna v ohlašování úrazů.

Novelizace NV 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Došlo ke změnám v oznamování úrazů a zasílání záznamů o úrazu. Upravte proto interní předpisy k úrazům.


tel: 728 826 001