Nařízení vlády 201/2010


201/2010 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. května 2010

o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

 

Účinnost od 1. 1. 2011!

 

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č. 326/2009 Sb., a k provedení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 223/2009 Sb.:

 

§ 1

 

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje způsob a obsah evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, hlášení smrtelného pracovního úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.

 

§ 2

 

(1) Zaměstnavatel3) vede evidenci o úrazech v knize úrazů4) v elektronické nebo listinné podobě. Evidence obsahuje tyto údaje:

 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení (dále jen "jméno") úrazem postiženého zaměstnance5),

b) datum a hodinu úrazu,

c) místo, kde k úrazu došlo,

d) činnost, při níž k úrazu došlo,

e) počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,

f) celkový počet zraněných osob,

g) druh zranění a zraněná část těla,

h) druh úrazu6),

i) zdroj úrazu,

j) příčiny úrazu,

k) jména svědků úrazu,

l) jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal.

 

(2) Došlo-li k úrazu u jiného zaměstnavatele, k němuž byl zaměstnanec vyslán7) nebo dočasně přidělen8), zaznamenají údaje podle odstavce 1 do knih úrazů zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance a zaměstnavatel, k němuž byl úrazem postižený zaměstnanec vyslán nebo dočasně přidělen.

 

(3) Zaměstnavatel vydá zaměstnanci na jeho žádost kopii nebo výpis údajů v knize úrazů9) o jeho úrazu; dojde-li ke smrtelnému úrazu, zaměstnavatel je vydá rodinným příslušníkům zaměstnance na jejich žádost9).

 

§ 3

 

Pro statistické účely se smrtelným pracovním úrazem rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do 1 roku zemřel.

 

§ 4

 

(1) Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu

 

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,

b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci10),

c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti11), a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat,

d) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu12), jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu13),

e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,

f) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn14).

 

(2) Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu

 

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky,

b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,

d) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,

e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,

f) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.

 

§ 5

 

(1) Záznam o úrazu vyhotovuje zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl. Záznam o úrazu předá zaměstnavatel bez zbytečného odkladu oprávněným osobám15).

 

(2) Vzor záznamu o úrazu je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

 

§ 6

 

Zaměstnavatel zašle záznam o úrazu za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

 

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,

b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,

c) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,

d) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,

e) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

 

§ 7

 

V případě smrtelného pracovního úrazu zašle zaměstnavatel záznam o úrazu nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy se o úrazu dozvěděl,

 

a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky,

b) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,

c) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,

d) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,

e) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

 

§ 8

 

(1) Byl-li zaměstnavatelem odeslán záznam o úrazu podle § 6 a 7 a následně se zaměstnavatel dozví o skutečnostech, které vedou ke změně v něm uvedených údajů, vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance záznam o úrazu _ hlášení změn.

 

(2) Záznam o úrazu _ hlášení změn vyhotoví zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance v případě, že

 

a) hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 dnů,

b) dočasná pracovní neschopnost úrazem postiženého zaměstnance v důsledku jeho úrazu byla ukončena po odeslání záznamu o úrazu,

c) zaměstnanec postižený úrazem na jeho následky nejpozději do 1 roku zemřel, nebo

d) došlo ke změně v posouzení zdroje nebo příčiny úrazu, povahy úrazu, popřípadě k jiným skutečnostem majícím vliv na zpracování a obsah záznamu o úrazu _ hlášení změn.

 

(3) Záznam o úrazu _ hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

 

a) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,

b) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,

c) zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn,

d) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin nebo v případě smrtelného pracovního úrazu,

e) organizační jednotce příslušné pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

 

(4) Záznam o úrazu _ hlášení změn zašle zaměstnavatel úrazem postiženého zaměstnance rovněž odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

(5) Vzor záznamu o úrazu _ hlášení změn je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

 

§ 9

 

(1) Záznam o úrazu i záznam o úrazu _ hlášení změn zasílá zaměstnavatel elektronicky nebo v listinné podobě.

 

(2) Zasílá-li se záznam o úrazu nebo záznam o úrazu _ hlášení změn elektronicky, lze použít tiskopis podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení nebo přílohy č. 2 k tomuto nařízení; Ministerstvo práce a sociálních věcí zpřístupní tiskopisy způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

§ 10

 

Příslušnost útvaru Policie České republiky a správních úřadů podle § 4, 6, 7 a 8 se řídí místem, kde došlo k úrazu nebo smrtelnému pracovnímu úrazu.

 

§ 11

 

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, se zrušuje.

 

§ 12

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

 

Předseda vlády:

 

Ing. Fischer, CSc., v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

 

JUDr. Šimerka v. r.

 

____________________________________________________________

 

1) Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3) § 7 odst. 1 zákoníku práce.

4) § 105 odst. 2 zákoníku práce.

5) § 12 a 13 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6) § 105 odst. 3 zákoníku práce.

§ 6 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb.

7) § 42 zákoníku práce.

8) § 13 odst. 2 písm. h) zákoníku práce.

9) § 101 odst. 6 zákoníku práce.

10) § 105 odst. 1 zákoníku práce.

11) § 6 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 362/2007 Sb.

12) Například § 39 odst. 1 a 2 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb.

13) Například § 6 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 315/2001 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb., vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti při dobývání nevyhrazených nerostů pod zemí, ve znění pozdějších předpisů.

14) § 45 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

15) § 105 odst. 3 zákoníku práce.

 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

VZOR

ZÁZNAM O ÚRAZU

 

o smrtelném

o s hospitalizací delší než 5 dnů

o ostatním

 

Evidenční číslo záznamu a):

Evidenční číslo zaměstnavatele b):

 

 

A.  Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu

 

1. IČO:

Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):

2. Předmět podnikání (CZ-NACE), v jehož rámci k úrazu došlo:

 

3. Místo, kde k úrazu došlo c):

 

4. Bylo místo úrazu pravidelným pracovištěm úrazem postiženého zaměstnance?

o Ano                 o Ne

 

 

B.  Údaje o zaměstnavateli, u kterého k úrazu došlo (pokud se nejedná o zaměstnavatele uvedeného v části A záznamu):

 

1. IČO:

Název zaměstnavatele a jeho sídlo (adresa):

2. Předmět podnikání (CZ-NACE), v jehož rámci k úrazu došlo:

 

3. Místo, kde k úrazu došlo:

 

 

C.  Údaje o úrazem postiženém zaměstnanci

 

1. Jméno:

Pohlaví:

o Muž                o Žena

2. Datum narození:

3. Státní občanství:

4. Druh práce (KZAM):

5. Činnost, při které k úrazu došlo d):

6. Délka trvání základního pracovněprávního vztahu u zaměstnavatele

roků:           měsíců:

 

7. Úrazem postižený je      o zaměstnanec v pracovním poměru

o zaměstnanec zaměstnaný na základě dohod o pracích

konaných mimo pracovní poměr

o osoba vykonávající činnosti nebo poskytující služby mimo

pracovněprávní vztahy (§ 12 zákona č. 309/2006 Sb.)

o zaměstnanec agentury práce nebo dočasně přidělený

k výkonu práce za  účelem prohloubení kvalifikace u jiné                                                         právnické nebo fyzické osoby [§ 38a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, § 91a zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů].

 

8. Trvání dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu:

od:                                do:                              celkem kalendářních dnů:

 

 

 

D.  Údaje o úrazu

 

1. Datum úrazu:

Hodina úrazu:

Datum úmrtí úrazem postiženého zaměstnance:

2. Počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu:

 

 

 

 

 

3. Druh zranění e):

4. Zraněná část těla:

 

 

 

 

 

5. Počet zraněných osob celkem:

 

 

 

 

 

 

6. Co bylo zdrojem úrazu?

dopravní prostředek

stroje a zařízení přenosná nebo mobilní

materiál, břemena, předměty (pád, přiražení, odlétnutí, náraz, zavalení)

pád na rovině, z výšky, do hloubky, propadnutí

nástroj, přístroj, nářadí

 

průmyslové škodliviny, chemické látky, biologické činitele

horké látky a předměty, oheň a výbušniny

stroje a zařízení stabilní

lidé, zvířata nebo přírodní živly

elektrická energie

jiný blíže nespecifikovaný zdroj

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

7. Proč k úrazu došlo? (příčiny)

pro poruchu nebo vadný stav některého ze zdrojů úrazu

pro špatné nebo nedostatečné vyhodnocení rizika

pro závady na pracovišti

pro nedostatečné osobní zajištění zaměstnance včetně osobních ochranných pracovních prostředků

pro porušení předpisů vztahujících se k práci nebo pokynů zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance

pro nepředvídatelné riziko práce nebo selhání lidského činitele

pro jiný, blíže nespecifikovaný důvod

 

 

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

8. Byla u úrazem postiženého  zaměstnance zjištěna přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek?

 

 

 

 

 

 

9. Popis úrazového děje, rozvedení popisu místa, příčin a okolností, za nichž došlo k úrazu.

(V případě potřeby připojte další list).

 

 

 

 

 

 

a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Uveďte, jaké předpisy byly v souvislosti s  úrazem porušeny a kým, pokud bylo jejich porušení do doby odeslání záznamu zjištěno.

(V případě potřeby připojte další list) f).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Opatření přijatá k zabránění opakování pracovního úrazu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Vyjádření úrazem postiženého zaměstnance a svědků úrazu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úrazem postižený zaměstnanec

 

datum, jméno a podpis

 

Svědci

 

datum, jméno a podpis

 

 

datum,  jméno a podpis

 

 

datum, jméno a podpis

 

Zástupce zaměstnanců pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci g)

 

datum, jméno a podpis

 

Zástupce odborové organizace g)

 

datum, jméno a podpis

 

Za zaměstnavatele g)

 

 

 

 

datum,  jméno a podpis

 

pracovní zařazení:

 

 

a) Vyplní orgán inspekce práce, popřípadě orgán báňské správy.

b) Vyplní zaměstnavatel.

c) Uvede se typ pracoviště, pracovní plochy nebo lokality, kde byl úrazem postižený zaměstnanec přítomen nebo pracoval těsně před úrazem, a kde došlo k úrazu, například průmyslová plocha, stavební plocha, zemědělská nebo lesní plocha, zdravotnické zařízení, terciární sféra – úřad.

d) Činností se rozumí hlavní typ práce s určitou délkou trvání, kterou úrazem postižený zaměstnanec vykonával v čase, kdy k úrazu došlo, například svařování plamenem. Nejedná se o konkrétní úkon, například zapálení hořáku při svařování plamenem.

e) Uvede se následek zranění, například zlomenina, řezné poranění, traumatická amputace, pohmoždění, popálení, otrava, utonutí.

f) Porušení předpisů se týká jak předpisů právních, tak i ostatních a konkrétních pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, daných zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni ve smyslu § 349 odst. 1 a 2 zákoníku práce. Předpisy se rozumí předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

g) V případě, že některá z osob, které záznam o úrazu podepisují, chce podat vyjádření, učiní tak na zvláštním listě, který se k záznamu o úrazu připojí.

 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

VZOR

ZÁZNAM O ÚRAZU - HLÁŠENÍ ZMĚN

 

 

Evidenční číslo záznamua):

Evidenční číslo zaměstnavatele b):

 

 

 

Údaje o zaměstnavateli, který záznam o úrazu odeslal:

Název zaměstnavatele:

IČO:

 

Adresa:

 

 

 

 

Údaje o úrazem postiženém zaměstnanci a o úrazu:

Jméno:

 

Datum úrazu:

 

Datum narození:

 

Místo, kde k úrazu došlo:

 

 

 

 

 

Hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla 5 kalendářních dnů

o ano           o  ne

 

 

 

 

C 8 - Trvání dočasné pracovní neschopnosti následkem úrazu

od:                                do:                              celkem kalendářních dnů:

 

 

 

D 1 – Úrazem postižený zaměstnanec na následky poškození zdraví při úrazu zemřel dne:

 

 

 

Jiné změny:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úrazem postižený zaměstnanec

 

 

 

Za zaměstnavatele

 

 

 

datum, jméno a podpis

 

 

 

datum, jméno a podpis

 

pracovní zařazení:

 

 

 

a) Vyplní orgán inspekce práce, popřípadě orgán báňské správy.

b) Vyplní zaměstnavatel


21.11.2010 |


tel: 728 826 001